Zapytanie o wniosek ratalny w InterFoto.eu

Przygotowaliśmy uproszczony formularz – zapytanie o wniosek ratalny, który pozwoli bardzo szybko poznać wysokość raty na zakup sprzętu w naszym sklepie internetowym www.interfoto.eu. Wniosek trafi do sprzedawcy, który skontaktuje się z Tobą w godzinach pracy sklepu:

 • Poniedziałek 12:00 – 18:00;
 • Wtorek 12:00 – 18:00;
 • Środa 10:00 – 18:00;
 • Czwartek 12:00 – 18:00;
 • Piątek 12:00 – 18:00;
Przykład:
https://interfoto.eu/?page=subprodukty&cat=174726&id=20 , 6666zł
https://interfoto.eu/?page=subprodukty&cat=334&id=50 , 6500zł
Wybrana wartość: 6

Minimalna wartość rat to 6 miesięcy. Maksymalna 48 miesięcy (5 lat)
Jeśli masz jakieś uwagi do wniosku ratalnego, proszę o wpisanie ich w to pole.

Ogólne warunki udzielania kredytów

Zarówno nowy jak i używany sprzęt możesz wziąć na raty w sklepie InterFoto.eu.

Raty 0% są możliwe tylko na sprzęt używany i tylko do 10 rat.

Jako sklep InterFoto.eu nie wymagamy zaświadczeń, ale bank może o takowe zapytać, jednakże jest to bardzo sporadyczna sytuacja.

Wysokość raty poznasz nawet w kilka minut od wypełnienia formularza.

Nie wymagamy wpłaty własnej.

Korzystamy z systemu ratalnego w banku Credit Agricole lub banku Santander, zgodnie z ich aktualnym regulaminem.

Minimalna wysokość kredytu: brak.

Okresy kredytowania: od 6 do 48 miesięcy (w przedziałach co miesiąc)

Pierwsza wpłata: nie wymagana

Kto może otrzymać kredyt?

Kredytobiorcą może być osoba spełniająca wszystkie niżej wymienione warunki:

 • Jest pełnoletnia (w przypadku osób które ukończyły 75 rok życia, lub ukończą podany wiek podczas trwania kredytu wymagane jest poręczenie osoby trzeciej),
 • Posiada obywatelstwo polskie lub z krajów europejskich,
 • Posiada stałe źródło dochodów w Polsce (osoba pracująca, prowadząca działalność gospodarczą, działalność rolniczą, emeryt, rencista),
 • Posiada zdolność kredytową,
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Posiada stałe miejsce zameldowania.

Wymagane okresy zatrudnienia:

 • umowa o pracę (minimalny okres zatrudnienia w przypadku umowy o pracę wynosi pełne 3 miesiące, gdy klient posiada umowę na czas określony termin spłaty ostatniej raty musi nastąpić maksymalnie na 1 pełny miesiąc przed rozwiązaniem stosunku pracy),
 • działalność gospodarcza (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, minimalny okres wynosi 6 miesięcy),
 • renta (załączone orzeczenie lekarskie, do kiedy została przyznana).

Warunki dotyczące wysokości dochodów klienta:

Wymagane minimalne dochody miesięczne nie mogą być niższe niż najniższe wynagrodzenie ustalone przez MPiPS lub najniższa renta/emerytura (niższe dochody niż ww. mogą być rozpatrywane jako indywidualne przypadki).
Istnieje możliwość łączenia dochodów współmałżonków, miesięczna rata nie może być wyższa niż 50% udokumentowanego miesięcznego dochodu netto. Sposoby zabezpieczenia udzielonych kredytów:
Przewłaszczenie towaru w przypadku zakupu towarów ruchomych.

Sposoby spłaty kredytu i odsetek:

Spłata rat kredytu i odsetek następuje w kasach banków lub bezgotówkowo – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek Banku w terminach określonych na umowie kredytowej. Za datę spłacenia świadczenia Kredytobiorcy wobec Banku przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę stempla Banku przyjmującego wpłatę. Wymagane dokumenty*:

 • Osoby fizyczne (dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa, legitymacja emeryta i rencisty, legitymacja służbowa), zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach,
 • Emeryci i renciści (dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja emeryta lub rencisty), oryginał ostatniego odcinka lub zaświadczenie z ZUS, kserokopia orzeczenia komisji lekarskiej (dotyczy wyłącznie rencistów poniżej 55 roku życia) lub inny dokument z wyszczególnioną datą do kiedy renta jest przyznana. W przypadku osób powyżej 75 roku życia wymagane jest oświadczenie młodszego członka rodziny, że w razie wypadku losowego przejmie za Kredytobiorcę zobowiązania finansowe wobec Banku – wymagane jest poręczenie wekslowe osoby trzeciej. Poręczyciel nie może mieć więcej niz 65 lat.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  Księga przychodów i rozchodów: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa – dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące lub kserokopie deklaracji PIT-5 za ostatnie 3 miesiące (kserokopie deklaracji PIT-5 powinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów).
  Ryczałt: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc), informacja z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania podatku lub kserokopie deklaracji PIT-27 (półroczny) lub PIT-28 (roczny) – kserokopie powinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów, oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.
  Karta podatkowa: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc), decyzja o ustaleniu wysokości kwoty podatku wynikającego z karty podatkowej (deklaracja PIT-17), oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.
  Od osoby prowadzącej działalność rolniczą: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa.

*Lub aktualne wymagania danego banku.